Algemene voorwaarden

Voor alle diensten van Mixed Content, gevestigd in Heerhugowaard, KvK-nummer 37079525, gelden de volgende voorwaarden bij het aangaan van de aankoop van cursussen.

Artikel 1. Definities

 1. De opdrachtgever: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Mixed Content.
 2. Het aanbod: de diensten die worden aangeboden door Mixed Content, met inbegrip van maar niet beperkt tot cursussen, adviesgesprekken en digitale publicaties zoals e-books.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Mixed Content
Rode Klaverweide 45
1706 AC Heerhugowaard
info@mixedcontent.nl

KvK: 37079525
BTW: NL002092829B72

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mixed Content en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Mixed Content en de opdrachtgever.
 2. Mixed Content behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen na bekendmaking van de wijziging. Indien je een wijziging van de algemene voorwaarden niet wilt accepteren, kun je tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen met ingang van die datum. Je kan dan geen gebruik meer maken van de cursussen.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden digitaal aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Mixed Content en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien nodig en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 5. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder dat opdrachtgever om een akkoord zal worden gevraagd en zonder dat opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 4. Totstandkoming

 1. De overeenkomst tussen Mixed Content en opdrachtgever komt tot stand door:
  • ofwel door ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en Mixed Content,
  • ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier,
  • ofwel door een schriftelijke bevestiging van Mixed Content aan de opdrachtgever na een aanmelding per e-mail of telefoon.
 2. Bij aanmelding van/door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 5. Cursus en benodigdheden

 1. Mixed Content spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de cursus. De kwaliteit van cursussen zal steeds worden gewaarborgd naar aanleiding van bijvoorbeeld opmerkingen, suggesties of evaluatieformulieren.
 2. Voor bepaalde cursussen zijn extra producten of diensten van derden nodig, om de cursus goed te kunnen volgen en opdrachten goed uit te kunnen voeren. Deze zijn niet inbegrepen bij de cursus. Zonder deze extra producten of diensten kan de cursus minder waardevol zijn. Op de website wordt vooraf aangegeven waar je over moet beschikken om de volledige cursus succesvol te kunnen volgen.
 3. Mixed Content behoudt zich het recht voor bij voortschrijdend inzicht wijzigingen aan te brengen in het lesmateriaal of de lesstof.
 4. Je krijgt automatisch toegang tot alle updates en uitbreidingen die mogelijk later aan een cursus worden toegevoegd.
 5. Sommige secties of lessen van een cursus kunnen op een later moment beschikbaar komen en zijn daardoor niet direct na aanschaf van de cursus toegankelijk.

Artikel 6. Account en toegang

 1. Voor deelname aan de cursus dient de opdrachtgever een account aan te maken, door het invullen van een e-mailadres en wachtwoord bij aanschaf van een cursus.
 2. Om in te kunnen loggen op de website dient de opdrachtgever zijn/haar e-mailadres en zijn/haar wachtwoord in te vullen. Het wachtwoord is strikt privé en vertrouwelijk, en mag niet met anderen worden gedeeld.
 3. Het account is strikt privé en mag niet met anderen worden gedeeld.
 4. Je blijft met je account toegang houden tot een cursus, zolang deze bestaat, waarbij Mixed Content garandeert dat de cursus na aanmelding minimaal zes maanden beschikbaar is.
 5. Je krijgt automatisch toegang tot alle updates en uitbreidingen die mogelijk later aan een cursus worden toegevoegd.
 6. De opdrachtgever geeft toestemming aan Mixed Content om naar het door hem opgegeven e-mailadres berichten te sturen over de deelname aan de cursus, alsmede berichten gerelateerd aan de cursus, met inbegrip van maar niet beperkt tot administratieve berichten of nieuwe lessen lessen die beschikbaar zijn gekomen voor de bewuste cursus.
 7. Zodra opdrachtgever weet of vermoedt dat de inloggegevens voor het account niet langer geheim zijn of dat er sprake is van misbruik van het account, dient opdrachtgever Mixed Content daar onverwijld van in kennis te stellen.

Artikel 7. Prijs en betaling

 1. Mixed Content heeft het recht om de op de website vermelde prijzen te allen tijde te wijzigen.
 2. Opdrachtgever betaalt voor de bestelde producten en/of diensten de in de overeenkomst vermelde prijs. Deze prijs is inclusief alle van toepassing zijnde belastingen (waaronder btw).
 3. De deelnamekosten voor een cursus zijn direct na inschrijving verschuldigd. Na betaling heeft de cursist direct toegang tot de lesstof.
 4. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Mixed Content zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.
 5. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Mixed Content te melden.
 6. In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft Mixed Content behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 8. Duur en opzegging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opdrachtgever kan de overeenkomst op elk moment beëindigen door het account te verwijderen. Stuurt hiervoor een e-mail naar info@techcursus.nl.
 2. Een overeenkomst voor het volgen van een cursus die direct bij aanmelding gestart kan worden, kan niet herroepen worden.
 3. De cursus kan na betaling direct worden gebruikt waardoor de online cursussen van Mixed Content worden geleverd voordat de herroepingstermijn, als bedoeld in de Wet Koop op Afstand, is verstreken.
 4. Mixed Content wijst je er op dat je om die reden geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld in Artikel 7:46d lid 1 in het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Met het geven van een cursus, het voeren van een adviesgesprek of andere dienstverlening aanvaardt Mixed Content een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Mixed Content geleverde diensten de uiterste zorg wordt betracht, kan Mixed Content de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet garanderen. Mixed Content is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.
 2. Mixed Content is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door opdrachtgever of enige derde van door Mixed Content verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal) of adviesgesprek.
 3. Mixed Content streeft ernaar de diensten op de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, het uitvoeren van updates en/of om een andere technische reden.
 4. Mixed Content kan niet garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Mixed Content zal er wel alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden.

Artikel 10. Klachten

 1. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Mixed Content geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Mixed Content kenbaar worden gemaakt. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de aan de opdrachtgever verstrekte materialen komen toe aan Mixed Content.
 2. Alle door Mixed Content in het kader van de cursus aan de opdrachtgever verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de opdrachtgever of diens organisatie. Het is de opdrachtgever, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om op basis van de door of namens Mixed Content verstrekte informatie (cursusmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke cursus of training te ontwikkelen of te geven, tenzij Mixed Content daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

Opgesteld te Heerhugowaard, 22 februari 2023.

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf je in om op de hoogte te blijven van onze huidige en toekomstige cursussen!

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.